Патничкото осигурување овозможува ублажување на економските последици од настанатите здравствени трошоци претрпени во случај на болест, повреда или смрт на лицето (лицата) кое е осигурено, трошоци произлезени од одредени случки, оштетувања на багажот настанати за време на патувањето и престој надвор од земјата, како и останати услуги.    

ТАРИФНИ ЗОНИ КОИ СЕ ПОКРИЕНИ СО ПАТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ:

 

ЗОНИ А: Бугарија, Грција, Република Албанија, Република Косово, Република Црна Гора,Република Србија, Република Хрватска и Република Романија.

 

ЗОБА Б: Сите останати Европски земји, со тоа што ќе бидат приклучени и Турција, Египет, Мароко, Тунис и Алжир

 

ЗОНА Ц: Сите други земји надвор од Европа  

 

Табелата на премии за патничко здравствено осигурување (за возраст до 65) години. 

 

 


 

Број на денови 

Зона Б  Европа со 50 Евра франшиза 

Зона Б Европа со 500 Евра франшиза 

Зона А со 50 Евра франшиза 

Зона А со 500 Евра франшиза 

Премијата е во Евра  

1 - 3 

5.0 

3.2           

3 

2            

4 – 6 

7,0 

4.5           

3 

2            

7 – 11 

8,0 

5,0           

4 

2,6         

12 – 15 

8,0 

5,0           

4 

2,6         

16 – 20 

14,0 

9.0           

5 

3,2         

21 – 30 

18,0 

11,8         

5 

3,2         

31 – 45 

30,0 

19,0      

8 

5,0         

46 – 60 

35,0 

22,5      

15 

9,6         

61 – 90 

50,0 

32,0      

28 

18,0    

91 – 120 

100,0 

64,2      

40 

25,7    

121–150 

130,0 

83,5      

60 

38,5    

151–180 

160,0 

102,8    

60 

38,5    

181- 366 

230,0 

147,8    

120 

77,0    

 
ЗОНА Ц = ЗОНА Б + 50% од премијата

    

 

Tабела на премии за патничко адравствено осигурување ( за возраст до 65 ) години

 

 

Број на денови 

Зона Б  Европа со 50 Евра франшиза 

Зона Б Европа со 500 Евра франшиза 

Зона А Грција Бугарија со 50 Евра франшиза 

Зона А Грција Бугарија со 500 Евра франшиза 

Премијата е во Евра  

1 - 3 

15,0 

9,6 

9,0 

6,0 

4 – 6 

21,0 

13,5 

9,0 

6,0 

7 – 11 

24,0 

15,0 

12,0 

7,8 

12 – 15 

24,0 

15,0 

12,0 

7,8 

16 – 20 

42,0 

27,0 

15,0 

9,6 

21 – 30 

54,0 

35,4 

15,0 

9,6 

31 – 45 

90,0 

57,0 

24,0 

15,0 

46 – 60 

105,0 

67,5 

45,0 

28,8 

61 – 90 

150,0 

96,0 

84,0 

54,0 

91 – 120 

300,0 

192,6 

120,0 

77,1 

121–150 

390,0 

250,5 

180,0 

115,5 

151–180 

480,0 

308,4 

180,0 

115,5 

181- 366 

690,0 

443,4 

360,0 

231,0 

 

ЗОНА Ц = ЗОНА Б + 50% од премијата 

 

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРЕМИЈА 

          - за лица од 65 до 70 годишна возраст премијата се зголемува за 100% за сите зони и за таквите осигурувања треба да се бара одобрување од Секторот за маркетинг и продажба. 

          - заспортски активности како (скијање,нуркање,атлетика) доплата од 0,45 еура за секој ден.  

 

Осигуреникот во секој случај учествува во секој штетен настан (франшиза) со 50 или 500 ЕВРА (по избр 

 

БОНИФИКАЦИЈА: 

          - за деца од 3 до 14 год. изнесува 50%  

          - за фамилијарна група (минимум 3 лица) бонус 5 % 

          - за групи над 20 лица бонус 15% 

          - за деца од 0 до 3 год. изнесува 0%  

 

Минимална премија за едно лице  2,5 еура. 

 

Период на важноста на полисата е до 365 дена.

 

FB link