ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА КАНАДА:

 

ОД КАНАДА

 

ГАРАНЦИЈА (STATUTORS DECLARATION)

КОПИЈА ОД ПАТНА КАНАДСКА ИСПРАВА ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПОТВРДИ ОД ПЛАТА И ОД БАНКА

ПОКАНА т.е ПОВОД НА ПАТУВАЊЕ (ПОКАНА СО ЗАКАЖАН ТЕРМИН ВО ЦРКВА)ОД МАКЕДОНИЈА

ДОКАЗ ЗА КРВНО СРОДСТВО (ИЗВОДИ НА РОДЕНИ)од гарантерот и апликантот

ОРГИНАЛ ВЕНЧАНИЦА НЕ ПОСТАРА ОД 1 МЕСЕЦ

ИЗВОДИ НА РОДЕНИ ОД ДЕЦА ИЛИ ВЕНЧАНИЦИ ДОКОЛКУ СЕ ВО БРАК можи и постари

ИЗЈАВА ЗА СЕМЕЈНО МАТРИЈАЛНО (Колку членови живеат заедно)- во агенција и зав. На нотар

ПОСЕДОВЕН ЛИСТ, ДОГОВОР ЗА СТАН ,РЕШНИЕ ЗА ДАНОК ИЛИ БИЛО КАКОВ ДРУГ ОСТАНАТ ДОКУМЕНТ ШТО ПОТВРДУВА ИМОТНА СОСТОЈБА.

ПОТВРДА ЗА БИЛО КАКВА ЗАШТЕДА НА ПАРИ ВО БАНКА

ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС СО РЕШЕНИЕ ЗА ОДМОР И ПЛАТА

ПОТВРДА ЗА РАБОТЕН ОДНОС ЗА БРАЧНИОТ ДРУГАР СО ПЛАТА

ПАТНА ИСПРАВА (ДА НЕ БИДЕ РОКОТ НА ВАЖНОСТ ПОКРАТОК ОД 6 МЕСЕЦИ)


 

ЧЕТИРИ ФОТОГРАФИИ НЕ ПОСТАРИ ОД 1 ГОД. ПАСОШКИ ФОРМАТ

ВОЕНА КНИШКА-оргинал

ДЕВИЗНА УПЛАТА ОД 75 канадски долари на Баков Чек во Комерцијална Банка

ПОТВРДА ЗА НЕОСУДУВАН ОД СУД НЕ ПОСТАРО ОД 4 НЕДЕЛИ (од 15 до 65 год)

ДОКОЛКУ ЛИЦЕТО Е ПЕНЗИОНЕР ЧЕК ОД ПЕНЗИЈА НЕ ПОСТАР ОД 2 МЕСЕЦИ

ДОКОЛКУ ЛИЦЕТО Е СТУДЕНТ ИЛИ УЧЕНИК ПОТВРДА ОД ШКОЛО И ИНДЕКС

ДОКОЛКУ ЛИЦЕТО Е СОПСТВЕНИК НА ФИРМА КОПИЈА НА РЕГИСТРАЦИЈАТА И ДАНОЧНАТА КАРТИЦА

Податоци од родители,брајќа и сестри (датуми на раѓање и починати доколку има и каде живеат)

 

 

КОНТАКТ СО АМБАСАДАТА: Документацијата се праќа во електронска форма он-лајн, визите ги обработува центарот во Рим

 

ПРОСЕЧНО ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: ОКОЛУ 7 ДЕНАПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТУРИСТИЧКА ВИЗА ЗА КАНАДА:

 

FB link